หลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก-โท และปริญญาตรีดังต่อไปนี้

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (2564)

รับสมัคร นักศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือ ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง มีเอก แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 และ แบบ 2.2
รับสมัครผ่าน บัณฑิตวิทยาลัย
รายละเอียด หลักสูตร พ.ศ. 2564

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (2560) สำหรับ นศ ที่มีรหัส นศ ต่ำกว่า 63

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (2564)

รับสมัคร นักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง มีแผนการศึกษา แบบ ก1 (วิทยานิพนธ์อย่างเดียว) แบบ ก2 (วิชาเรียน และ วิทยานิพนธ์)
รับสมัครผ่าน บัณฑิตวิทยาลัย
รายละเอียด หลักสูตร พ.ศ. 2564

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (2560) สำหรับ นศ ที่มีรหัส นศ ต่ำกว่า 63

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (2565)

รับสมัคร ผู้เข้าศึกษา ตามระบบ TCAS
รายละเอียด หลักสูตร พ.ศ. 2565

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (2560) สำหรับ นศ ที่มีรหัส นศ ต่ำกว่า 64
รายละเอียด หลักสูตร พ.ศ. 2560

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ (2565)

การเรียนการสอน เป็น ภาษาอังกฤษ รับสมัคร ผู้เข้าศึกษา ตามระบบ TCAS
รายละเอียด หลักสูตร พ.ศ. 2565

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ (2560) สำหรับ นศ ที่มีรหัส นศ ต่ำกว่า 64
รายละเอียด หลักสูตร พ.ศ. 2560