หลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก-โท และปริญญาตรีดังต่อไปนี้

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รับสมัคร นักศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือ ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง มีเอก แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 และ แบบ 2.2
รับสมัครผ่าน บัณฑิตวิทยาลัย

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รับสมัคร นักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง มีแผนการศึกษา แบบ ก1 (วิทยานิพนธ์อย่างเดียว) แบบ ก2 (วิชาเรียน และ วิทยานิพนธ์)
รับสมัครผ่าน บัณฑิตวิทยาลัย

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รับสมัคร ผู้เข้าศึกษา ตามระบบ TCAS โดย รับเข้า เป็น วิศวกรรมทั่วไป เลือกสาขาวิชา โดยอาศัยคะแนนสอบเข้า ก่อนเริ่มเรียนเทอม 1

รายละเอียด หลักสูตร พ.ศ. 2560

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ

การเรียนการสอน เป็น ภาษาอังกฤษ รับสมัคร ผู้เข้าศึกษา ตามระบบ TCAS