หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (2565)

Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา :
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) : วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Engineering (Computer Engineering):B.Eng.(Computer Engineering)

 

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
2) หมวดวิชาเฉพาะ 105
ไม่เรียนสหกิจศึกษา สหกิจศึกษา
2.1 วิชาแกนทางวิศวกรรม 40 40
2.2 วิชาเฉพาะด้าน 47 44
2.3 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม 1 6
2.4 วิชาเลือก 18 15
3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
รวม 141

รายวิชา

แผนการศึกษา