สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2533 เพื่อตอบสนองกับความต้องการวิศวกรคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย

ปัจจุบันภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์รับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีประมาณปีละ 80 คน และ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประมาณปึละ 30 คน ภาควิชาได้ผลิตบัณฑิตไปแล้วกว่า 1000 คน เข้าทำงานในตำแหน่งสำคัญทั้งในภาครัฐและบริษัทเอกชนชั้นนำ และยังมีภารกิจในการวิจัย บริการวิชาการทางคอมพิวเตอร์และสารสนเทศทั้งระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และนานาชาติ

วิสัยทัศน์
งานวิจัยระดับสากล คุณภาพบัณฑิตระดับมาตรฐาน บริการไอทีสู่ชุมชน

พันธกิจ
พัฒนาผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติและสามารถเอาไปใช้จริงในภาคอุตสาหกรรม หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ ผลิตบัณฑิตให้พร้อมทำงานและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้บริการวิชาการที่เป็นต้องการของชุมชนและประเทศชาติ

ที่อยู่ :
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์:061 024 6111