วิจัย

งานตีพิมพ์ ปี 2562

งานตีพิมพ์ ปี 2561

พีรยา สันติดำรงพันธุ์ ณัฐพร ชะบา สุธาสินี เนรมิตตกพงศ์ อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์ และ นวภัค เอื้ออนันต์,
“ผลของสารละลายอิเลคโตรไลต์ที่มีต่อการงอกของสังกะสีบนแผ่นนิกเกิลโฟม”,
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 เมษายน –มิถุนายน 2561 หน้า 383-390


ภาคย์ สธนเสาวภาคย์ และ ชัชชัย คุณบัว,
“ไอเอ็มอาร์พีแอล : โปรโตคอลอาร์พีแอลแบบปรับปรุงสงสำหรับโหนดเคลื่อนที่บนเครือข่ายซิกโลแพน”,
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ : 37 | ฉบับที่ : 3 ประจำเดือน : พฤษภาคม – มิถุนายน 2561 หน้า 414-423


P. Kaewfoongrungsi, D. Hormdee,
“Improving EASI Model via Machine Learning and Regression Techniques”,
Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering (JTEC) vol. 10, no. 1-5,pp.115-120 2018


Pisit Nakjai and Tatpong Katanyukul,
“Automatic Hand Sign Recognition: Identify Unusuality Through Latent Cognizance”,
Artificial Neural Networks in Pattern Recognition (2018)


Thanyalak RATTANASAWAD, Marut BURANARACH, Kanda Runapongsa SAIKAEW, Thepchai SUPNITHI,
“A Comparative Study of Rule-Based Inference Engines for the Semantic Web”,
IEICE Transactions on Information and Systems, 2018, Volume E101.D, Issue 1, Pages 82-89


Pasit Wonghabut and Jetsada Kumphong and Rujchai Ung-arunyawee and Watis Leelapatra and Thaned Satiennam,
“Traffic Light Color Identification for Automatic Traffic Light Violation Detection System.”,
International Conference on Engineering, Applied Sciences, and Technology (ICEAST) (2018): 1-4


Srinate, Panpet & Chiewthanakul, Bhichate.,
“A variant of the Schnorr signature using an elliptic curve over a field of characteristic two.”,
15th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE) 2018,1-5.


Chaluemwut Noyunsan,Tatpong Katanyukul and Kanda Runapongsa Saikaew,
“Performance evaluation of supervised learning algorithms with various training data sizes and missing attributes.”,
Engineering and Applied Science Research, vol. 45, no. 3,pp. 221-229, 2018.


Thanakorn Yarnguy, Wanida Kanarkard,
“Tuning Latent dirichet allocation parameters using ant colony optimization”

Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering (JTEC) vol. 10, no. 1-9,pp.21-24, 2018

Chavis Srichan,
“Anomalous Current Quantization Effect Observed during Electrodeposition of Gold Nanoparticles onto Graphene Foam”,
The 16th International Nanotech Symposium & Nano-Convergence Exhibition(NANO KOREA 2018)

Panupong Wanjantuk and Ruth Banomyong,
“Structural Characteristics Of Humanitarian Supply Network”,
10th International Conference On Logistics & Transport ICLT 2018

Tanachai KAJONMANEE, Niwat SRISAWASDI, and Kornchawal CHAIPAH,
“A Personalized Mobile Learning System for Solving STEM Teachers’ TPACK Problems”,
The 26th International Conference on Computers in Education,26 November 2018

Supasin RATTANANAKIN, Niwat SRISAWASDI, & Kornchawal CHAIPAH,
“Collaborative and Interactive Online Simulation System for Secondary School Scientific Experiments”,
The 26th International Conference on Computers in Education,26 November 2018

Wanida Kanarkard,
“Predictive Big Data Analytic for Transformer Overloading”,
ICUE 2018 on Green Energy for Sustainable Development International Conference,24-26 October 2018.


P Wonghabut, J Kumphong, T Satiennam, R Ung-arunyawee and W Leelapatra,
“Automatic helmet-wearing detection for law enforcement using CCTV cameras”,
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 143, conference 1 2018

P Wonghabut, J Kumphong, T Satiennam, R Ung-arunyawee and W Leelapatra,
“Automatic helmet-wearing detection for law enforcement using CCTV cameras”,
2nd International Conference on Sustainable Development in Civil, Urban and Transportation Engineering (CUTE 2018) 17–19 April 2018, Ho Chi Minh City, Vietnam

JAKKRIT MUKKHAPROM and Kornchawal CHAIPAH,
“The QoS Analysis of the 3G Mobile Signals for Telemedicine Support in Thailand’s Rural Areas”,
The 2018 International Electrical Engineering Congress (iEECON2018)

SURAT SOMSANGUAN and Kornchawal CHAIPAH,
“End-Host Wireless Network Data Collection System for Wireless Network Quality Enhancement”,
The 2018 International Electrical Engineering Congress (iEECON2018)

P. Kaewfoongrungsi, D. Hormdee,
“Derivation Comparison between 5-lead ECG System and EASI-lead System via Polynomial Regression”,
The 2018 International Electrical Engineering Congress (iEECON2018)

งานตีพิมพ์ ปี 2560