บุคลากร

คณาจารย์

กานดา สายแก้ว รศ. ดร. กานดา (รุณนะพงศา) สายแก้ว
B.S. (Hons.) Carnegie Mellon University, M.S., Ph.D. University of Michigan (Ann Arbor)
เอ็กซ์เอ็มแอล ระบบจัดการฐานข้อมูล เว็บเซอร์วิสและเว็บ 2.0
   Kanda Runapongsa Saikaew
EN4203D
กรชวัล ชายผา ผศ. ดร. กรชวัล ชายผา
B.S.,M.S.,Ph.D. Carnegie Mellon University
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทางการศึกษา, ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   Kornchawal Namtarn Chaipah
EN4203B
 กิตติ์ เธียรธโนปจัย อ. ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย
วศ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, M.Eng., D.Eng. Asian Institute of Technology
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ซอฟต์แวร์เสรีและโอเพนซอร์ส
   Kitt Tientanopajai
EN4203A
จิระเดช พลสวัสดิ์ อ. ดร. จิระเดช พลสวัสดิ์
วศ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, วศ.ม., วศ.ด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การประมวลผลเชิงวิวัฒนาการ ชีวสารสนเทศ
   Jiradej Ponsawat
EN4301B
ชวิศ ศรีจันทร์ ผศ. ดร. ชวิศ ศรีจันทร์
วศ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, M.Sc. Hamburg University of Technology Nanoelectronic, D.Eng. Asian Institute of Technology
นาโนอิเล็กทรอนิกส์
   Chavis Srichan
EN4503
ชัชชัย คุณบัว รศ. ดร. ชัชชัย คุณบัว
วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, M.S. University of Pittsburgh, Ph.D. George Mason University
เครือข่ายเฉพาะกิจ เครือข่ายเซ็นเซอร์ โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   Ck Boa
EN4203C
ดารณี หอมดี ผศ. ดร. ดารณี หอมดี
วศ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, M.Sc., Ph.D. University of Manchester
สมองกลฝังตัว การออกแบบอะซินโครนัส ไมโครโพรเซสเซอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์
>   Daranee Hormdee
EN4504B
ธัชพงศ์ กตัญญูกุล รศ. ดร. ธัชพงศ์ กตัญญูกุล
วศ.บ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, M.Eng. Asian Institute of Technology, Ph.D. Colorado State University
การเรียนรู้ของเครื่อง การจดจำรูปแบบ
   Tatpong Katanyukul
EN4403
นรวิชญ์ ตันมิตร อ. ดร. นรวิชญ์ ตันมิตร
วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, M.Eng., D.Eng University of the Ryukyus
Machine Learning, Plasma Applications
   Norrawit Tonminr
EN4512ฺB
นวภัค เอื้ออนันต์ อ. ดร. นวภัค เอื้ออนันต์
วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, M.E., Ph.D. Iowa State University
การประมวลผลภาพดิจิทัล ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
   Nawapak Eua-Anant
EN4503
พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล รศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล
วศ.บ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, M.Eng. Asian Institute of Technology
อัลกอริทึม ทฤษฎีการคำนวณ วิทยาการเข้ารหัสลับ ทฤษฎีการสื่อสาร
Bhichate Chiewthanakul
EN4401
ภาณวิชญ์ หาญพินิจศักดิ์ ดร. ภาณวิชญ์ หาญพินิจศักดิ์
วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, M.Eng, D.Eng Tokyo Institute of Technology
Computer vision, Localization, Wireless Communication
Panawit Hanpinitsak
EN4512A
ภัทรวิทย์ พลพินิจ ผศ. ดร. ภัทรวิทย์ พลพินิจ
B.S. Cornell University, M.Sc. Asian Institute of Technology, Ph.D. University of Liverpool
ทฤษฎีเกม ทฤษฎีการคำนวณ การวิเคราะห์อัลกอริทึม
   Pattarawit Polpinit
EN4301A
ภาณุพงษ์ วันจันทึก ผศ. ภาณุพงษ์ วันจันทึก
วศ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, M.Phil. University of Manchester
การประมวลผลประสิทธิภาพสูง เดต้าไมน์นิ่ง
Panupong Wanjantuk
EN4301C
วนิดา แก่นอากาศ ศ. ดร. วนิดา (เพ็ญสุวรรณ) แก่นอากาศ
วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, M.Sc. Imperial College, University of London, U.K., Ph.D. University of Hertfordshire, U.K., PostDoctoral National Institute of Informatics (NII), Japan.
การคำนวณอัจฉริยะ ระบบอัจฉริยะ การประมวลผลประสิทธิภาพสูง
   Wanida Kanarkard
EN4209C
วสุ เชาว์พานนท์ อ. ดร. วสุ เชาว์พานนท์
วศ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, M.S. New York University, Ph.D. University of Pittsburgh
เว็บ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
   Wasu Chaopanon
EN4209A
วิชชา เพื่องจันทร์ ผศ. ดร. วิชชา เพื่องจันทร์
วศ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, วท.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Ph.D. University of Regina
การออกแบบวีดิโอเกมส์ การประมวลผลแบบยูบิควิทัส ความเป็นจริงเสริม
   Witcha Feungchan
EN4209E
วิโรจน์ ทวีปวรเดช รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช
สต.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, M.S. George Washington University
ระบบฐานข้อมูลแบบแอคทีฟ เว็บแมปปิ้ง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์
   Wiroj Taweepworadej
EN4209E
วาธิส ลีลาภัทร อ. ดร. วาธิส ลีลาภัทร
วศ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, M.S. Case Western Reserve University, D.Eng. Asian Institute of Technology
ระบบฝังตัว สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
   Watis Leelapatra
EN4301D
ศรัณย์ ไพศาลศรีสมสุข อ. ดร. ศรัณย์ ไพศาลศรีสมสุข
ฺB.S. (Computer Science and Mathematical Sciences) Worcester Polytechnic Institute, M.S. University of Virginia, Ph.D. Worcester Polytechnic Institute
Neural Networks

   Sarun Paisarnsrisomsuk
อนัตต์ เจ่าสกุล ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล
วศ.บ., วศ.ม. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล
   Arnut Chaosakul
EN4209D

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

สารบรรณ

นันทิดา โนนสว่าง นางสาวนันทิดา โนนสว่าง

Nantida Nons
EN4109

วิชาการ

จานิพร ทะเสนฮด นางจานิพร ทะเสนฮด

จานิพร ทะเสนฮด
EN4109

นายช่าง

ธีรพงษ์ บุญพา นาย ธีรพงษ์ บุญพา
EN4401

แม่บ้าน

สมร กรมรัฐ นางสาวสมร กรมรัฐ
เตียนใจ แสงอุทัย นางเตียนใจ แสงอุทัย