บุคลากร

คณาจารย์

กานดา สายแก้ว รศ. ดร. กานดา (รุณนะพงศา) สายแก้ว
B.S. (Hons.) Carnegie Mellon University, M.S., Ph.D. University of Michigan (Ann Arbor)
เอ็กซ์เอ็มแอล ระบบจัดการฐานข้อมูล เว็บเซอร์วิสและเว็บ 2.0
EN4203D
กรชวัล ชายผา อ. ดร. กรชวัล ชายผา
B.S.,M.S.,Ph.D. Carnegie Mellon University
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทางการศึกษา, ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
EN4203B
 กิตติ์ เธียรธโนปจัย อ. ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย
วศ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, M.Eng., D.Eng. Asian Institute of Technology
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ซอฟต์แวร์เสรีและโอเพนซอร์ส
EN4203A
จิระเดช พลสวัสดิ์ อ. ดร. จิระเดช พลสวัสดิ์  
วศ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, วศ.ม., วศ.ด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การประมวลผลเชิงวิวัฒนาการ ชีวสารสนเทศ
EN4301B
ชวิศ ศรีจันทร์ อ. ดร. ชวิศ ศรีจันทร์  
วศ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, M.Sc. Hamburg University of Technology Nanoelectronic, D.Eng. Asian Institute of Technology
นาโนอิเล็กทรอนิกส์
EN4503
ชัชชัย คุณบัว ผศ. ดร. ชัชชัย คุณบัว  
วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, M.S. University of Pittsburgh, Ph.D. George Mason University
เครือข่ายเฉพาะกิจ เครือข่ายเซ็นเซอร์ โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
EN4203C
ดารณี หอมดี ผศ. ดร. ดารณี หอมดี
วศ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, M.Sc., Ph.D. University of Manchester
สมองกลฝังตัว การออกแบบอะซินโครนัส ไมโครโพรเซสเซอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์
EN4504B
ธัชพงศ์ กตัญญูกุล ผศ. ดร. ธัชพงศ์ กตัญญูกุล
วศ.บ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, M.Eng. Asian Institute of Technology, Ph.D. Colorado State University
การเรียนรู้ของเครื่อง การจดจำรูปแบบ
EN4403
นวภัค เอื้ออนันต์ อ. ดร. นวภัค เอื้ออนันต์  
วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, M.E., Ph.D. Iowa State University
การประมวลผลภาพดิจิทัล ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
EN4503
พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล รศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล
วศ.บ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, M.Eng. Asian Institute of Technology
อัลกอริทึม ทฤษฎีการคำนวณ วิทยาการเข้ารหัสลับ ทฤษฎีการสื่อสาร
EN4401
ภัทรวิทย์ พลพินิจ ผศ. ดร. ภัทรวิทย์ พลพินิจ
B.S. Cornell University, M.Sc. Asian Institute of Technology, Ph.D. University of Liverpool
ทฤษฎีเกม ทฤษฎีการคำนวณ การวิเคราะห์อัลกอริทึม
EN4301A
ภาณุพงษ์ วันจันทึก อ. ภาณุพงษ์ วันจันทึก  
วศ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, M.Phil. University of Manchester
การประมวลผลประสิทธิภาพสูง เดต้าไมน์นิ่ง
EN4301C
รุจชัย อึ้งอารุณยะวี ผศ. รุจชัย อึ้งอารุณยะวี
วศ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, M.E. Case Western Reserve University
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล ไมโครโพรเซสเซอร์ อิเล็กทรอนิกส์
EN4404
วนิดา แก่นอากาศ รศ. ดร. วนิดา (เพ็ญสุวรรณ) แก่นอากาศ  
วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, M.Sc. University of London, Ph.D. University of Hertfordshire
ระบบอัจฉริยะ การประมวลผลประสิทธิภาพสูง
EN4209C
วสุ เชาว์พานนท์ อ. ดร. วสุ เชาว์พานนท์
วศ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, M.S. New York University, Ph.D. University of Pittsburgh
เว็บ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
EN4209A
วิชชา เพื่องจันทร์ ผศ. ดร. วิชชา เพื่องจันทร์
วศ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, วท.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Ph.D. University of Regina
การออกแบบวีดิโอเกมส์ การประมวลผลแบบยูบิควิทัส ความเป็นจริงเสริม
EN4209E
วิโรจน์ ทวีปวรเดช รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช  
สต.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, M.S. George Washington University
ระบบฐานข้อมูลแบบแอคทีฟ เว็บแมปปิ้ง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์
EN4209E
วาธิส ลีลาภัทร อ. ดร. วาธิส ลีลาภัทร
วศ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, M.S. Case Western Reserve University, D.Eng. Asian Institute of Technology
ระบบฝังตัว สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
EN4301D
อนัตต์ เจ่าสกุล ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล
วศ.บ., วศ.ม. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล
EN4209D

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

สารบรรณ

นันทิดา โนนสว่าง นางสาวนันทิดา โนนสว่าง
EN4109

วิชาการ

จานิพร ทะเสนฮด นางจานิพร ทะเสนฮด
EN4109

นายช่าง

ธีรพงษ์ บุญพา นาย ธีรพงษ์ บุญพา  
EN4401
นิระ หมื่นภูเขียว นาย นิระ หมื่นภูเขียว  
EN4310

แม่บ้าน

สมร กรมรัฐ นางสาวสมร กรมรัฐ
เตียนใจ แสงอุทัย นางเตียนใจ แสงอุทัย