หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (2560)

Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา :
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) : วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Engineering (Computer Engineering):B.Eng.(Computer Engineering)

 

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
2) หมวดวิชาเฉพาะ 104
ไม่เรียนสหกิจศึกษา สหกิจศึกษา
2.1 วิชาแกนทางวิศวกรรม 41 41
2.2 วิชาเฉพาะด้าน 45 42
2.3 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม 1 6
2.4 วิชาเลือก 18 15
3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6-9
รวม 140

รายวิชา

แผนการศึกษา