หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ (2560)

Bachelor of Engineering Program in Digital Media Engineering
International Program (2560)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา :

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสื่อดิจิทัล) หลักสูตรนานาชาติ : วศ.บ. (วิศวกรรมสื่อดิจิทัล) หลักสูตรนานาชาติ
Bachelor of Engineering (Digital Media Engineering) International
:B.Eng. (Digital Media Engineering) International

 

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
2) หมวดวิชาเฉพาะ 107
ไม่เรียนสหกิจศึกษา สหกิจศึกษา
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 27 27
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ 59 62
2.3 วิชาเลือก 21 18
3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6-9
รวม 143

รายวิชา

แผนการศึกษา