หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ (2565)

Bachelor of Engineering Program in Digital Media Engineering
International Program (2565)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา :

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสื่อดิจิทัล) หลักสูตรนานาชาติ : วศ.บ. (วิศวกรรมสื่อดิจิทัล) หลักสูตรนานาชาติ
Bachelor of Engineering (Digital Media Engineering) International
:B.Eng. (Digital Media Engineering) International

 

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84
  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 15
  2.2 กลุ่มวิชาบังคับ 36
  2.3 กลุ่มวิชาเลือก 27
  2.4 กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม 6
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6
รวม 120

รายวิชา

แผนการศึกษา