อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

วาธิส ลีลาภัทร อ. ดร. วาธิส ลีลาภัทร

Watis Leelapatra
ห้อง EN4301D

อาจารย์ที่ปรึกษารอง คอมพิวเตอร์

นศ.รหัส 63

63****143-3 – 63****170-0 กานดา สายแก้ว รศ. ดร. กานดา (รุณนะพงศา) สายแก้ว

Kanda Runapongsa Saikaew
ห้อง EN4203D
63****171-8 – 63****419-8 กรชวัล ชายผา อ. ดร. กรชวัล ชายผา

Kornchawal Namtarn Chaipah
ห้อง EN4203B
63****420-3 – 63****718-8 ภัทรวิทย์ พลพินิจ ผศ. ดร. ภัทรวิทย์ พลพินิจ

Pattarawit Polpinit
ห้อง EN4301A

นศ.รหัส 62

62****128-7 – 62****237-3 นวภัค เอื้ออนันต์ อ. ดร. นวภัค เอื้ออนันต์

นวภัค เอื้ออนันต์
ห้อง EN4503
62****249-6 – 62****428-6 ชวิศ ศรีจันทร์ อ. ดร. ชวิศ ศรีจันทร์

Chavis Srichan
ห้อง EN4503
62****436-7 – 62****665-2 ดารณี หอมดี ผศ. ดร. ดารณี หอมดี

Daranee Hormdee
ห้อง EN4504B, สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ อาคารพิมล กลกิจ

นศ.รหัส 61

61****006-1 – 61****221-7 กิตติ์ เธียรธโนปจัย อ. ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย

Kitt Tientanopajai
ห้อง EN4203A, ห้องผู้อำนวยการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
61****229-1 – 61****342-4 จิระเดช พลสวัสดิ์ อ. ดร. จิระเดช พลสวัสดิ์

Jiradej Ponsawat
ห้อง EN4301B
61****438-2 – 61****600-9 ชัชชัย คุณบัว ผศ. ดร. ชัชชัย คุณบัว

Ck Boa
ห้อง EN4203C

นศ.รหัส 60

60****099-7 – 61****314-9 วสุ เชาว์พานนท์ อ. ดร. วสุ เชาว์พานนท์

Wasu Chaopanon
ห้อง EN4209A
60****316-5 – 61****533-7 วนิดา แก่นอากาศ รศ. ดร. วนิดา (เพ็ญสุวรรณ) แก่นอากาศ

ห้อง EN4209C, ห้องผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ
60****536-1 – 61****935-0 อนัตต์ เจ่าสกุล ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล

Arnut Chaosakul
ห้อง EN4209B

นศ.รหัส 59

59****412-8 – 59****936-1 พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล รศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล

ห้อง EN4401, EN4109 ห้อง หัวหน้าสาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

นศ.รหัส 58 และต่ำกว่า

ทุกรหัส วิโรจน์ ทวีปวรเดช รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช

ห้อง EN4209D

อาจารย์ที่ปรึกษารอง สื่อดิจิทัล

รหัส 63 ภาณุพงษ์ วันจันทึก อ. ภาณุพงษ์ วันจันทึก

ห้อง EN4301C
รหัส 62 กานดา สายแก้ว รศ. ดร. กานดา (รุณนะพงศา) สายแก้ว

Kanda Runapongsa Saikaew
ห้อง EN4203D
รหัส 61 วิชชา เพื่องจันทร์ ผศ. ดร. วิชชา เพื่องจันทร์

Witcha Feungchan
ห้อง EN4209E
รหัส 60 ภาณุพงษ์ วันจันทึก อ. ภาณุพงษ์ วันจันทึก

ห้อง EN4301C