การลงทะเบียนเรียนซ้ำ (รีเกรด)

– ลงทะเเบียนเรียนรายวิชาที่ได้ค่าคะแนนไม่สูงกว่า D+ จำนวนหน่วยกิต และ ค่าคะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ำ นำไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น และ สามารถลงซ้ำได้ทุกภาคการศึกษา

สามารถลงทะเบียนผ่านระบบได้โดยไม่ต้องยื่นคำร้องเพิ่มเติม

– ลงทะเเบียนเรียนรายวิชาที่ได้ค่าคะแนนตั้งแต่ C ขึ้นไปแต่ต่ำกว่า A ต้องเรียนครบตามหลักสูตรและสอบผ่านทุกรายวิชา แต่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะสำเร็จการศึกษา ค่าคะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ำ นำไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น

ต้องยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพิ่มผ่านระบบ req.kku.ac.th พร้อมแนบผลการศึกษาจากหน้าตรวจสอบจบประกอบการพิจารณา