หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (2564)

Doctor of Philosophy

ชื่อปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต : ปร.ด.
Doctor of Philosophy : Ph.D.

 

โครงสร้างหลักสูตร (กลุ่มวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
จำนวนหน่วยกิต
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2
1) หมวดวิชาบังคับ
1.1 วิชาพื้นฐานวิศวกรรม
(ไม่นับหน่วยกิต)
3 3
1.2 วิชาพื้นฐานวิศวกรรม
(นับหน่วยกิต)
3 3
1.3 วิชาเฉพาะวิศวกรรม
(ไม่นับหน่วยกิต)
3 3
1.4 วิชาเฉพาะวิศวกรรม
(นับหน่วยกิต)
3 3
2) หมวดวิชาเลือก 6 18
3) ดุษฎีนิพนธ์ 48 72 36 48
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 72 48 72

 

รายวิชา

1. หมวดวิชาบังคับ

(1.1) วิชาพื้นฐานวิศวกรรม (ไม่นับหน่วยกิต)

-นักศึกษาแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและสอบผ่าน
รายวิชาต่อไปนี้ แบบไม่นับหน่วยกิต (Audit) จำนวน 3 หน่วยกิต และต้องมีผลการศึกษาในระดับ S
(Satisfactory)

EN 007 001
3(3-0-6)
(ไม่นับหน่วยกิต)
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์
Engineering Research Methodology

 

(1.2) วิชาพื้นฐานวิศวกรรม (นับหน่วยกิต)

-นักศึกษาแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและสอบผ่าน
รายวิชาต่อไปนี้ แบบนับหน่วยกิต (Credit) จำนวน 3 หน่วยกิต ดังนี้

EN 007 001
3(3-0-6)
(ไม่นับหน่วยกิต)
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์
Engineering Research Methodology

 

(1.3) วิชาเฉพาะวิศวกรรม (ไม่นับหน่วยกิต)

-นักศึกษาแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและสอบผ่าน
รายวิชาต่อไปนี้ แบบไม่นับหน่วยกิต (Audit) จานวน 3 หน่วยกิต ดังนี้

EN838 991
1(1-0-2)
(ไม่นับหน่วยกิต)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1
Dissertation Seminar I
EN838 992
1(1-0-2)
(ไม่นับหน่วยกิต)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2
Dissertation Seminar II
EN838 993
1(1-0-2)
(ไม่นับหน่วยกิต)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3
Dissertation Seminar III

 

(1.4) วิชาเฉพาะวิศวกรรม (นับหน่วยกิต)

– นักศึกษาแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและสอบผ่าน
รายวิชาต่อไปนี้ จานวน 3 หน่วยกิต ดังนี้

EN838 991
1(1-0-2)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1
Dissertation Seminar I
EN838 992
1(1-0-2)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2
Dissertation Seminar II
EN838 993
1(1-0-2)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3
Dissertation Seminar III

2. หมวดวิชาเลือก

นักศึกษาแบบ 2.1 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและสอบผ่าน ในรายวิชาต่อไปนี้
แบบนับหน่วยกิต (Credit) จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และ/หรือจากรายวิชากลุ่มวิชาอื่น ๆ หรือ
รายวิชาที่จะเปิดเพิ่มเติมภายหลัง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเลือก
ลงทะเบียนรายวิชาที่ไม่เคยศึกษามาในระดับปริญญาโท ดังนี้

นักศึกษาแบบ 2.2 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและสอบผ่าน ในรายวิชาต่อไปนี้
แบบนับหน่วยกิต (Credit) จานวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต โดยต้องเลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และ/หรือจากรายวิชากลุ่มวิชาอื่น ๆ หรือรายวิชาที่จะเปิด
เพิ่มเติมภายหลัง จานวน 3 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดังนี้

EN827 100
3(3-0-6)
สถิติและจาลองแบบ
Statistics and Modeling
EN827 101
3(3-0-6)
ปัญญาเชิงคำนวณ
Computational Intelligence
EN827 102
3(3-0-6)
การรู้จำรูปแบบและการตรวจหาวัตถุ
Pattern Recognition and Object Detection
EN827 103
3(3-0-6)
การวิเคราะห์ขั้นสูง
Advanced Analytics
EN827 104
3(3-0-6)
การหาค่าเหมาะสมที่สุดเชิงคอนเวกซ์
Convex Optimization
EN827 201
3(3-0-6)
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
Advanced Computer Architecture
EN827 301
3(3-0-6)
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
Advanced Computer Networks
EN827 302
3(3-0-6)
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งขั้นสูง
Advanced Internet of Things
EN827 401
3(3-0-6)
การประมวลผลภาพดิจิทัลขั้นสูง
Advanced Digital Image Processing
EN827 402
3(3-0-6)
การมองเห็นของเครื่องจักรเชิงสามมิติ
Three-dimensional Machine Vision
EN827 501
3(3-0-6)
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการศึกษาปัจจุบัน
Current Computer’s Technology in Education
EN827 601
3(3-0-6)
อิเล็กทรอนิกส์เชิงกลระดับจุลภาค
Micromechatronics
EN827 602
3(3-0-6)
นาโนอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
Advanced Nanoelectronics
EN827 603
3(3-0-6)
อุปกรณ์และเซนเซอร์ทางชีวการแพทย์
Biomedical Devices and Sensors
EN827 893
3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
Special Topics in Computer Engineering I
EN827 894
3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
Special Topics in Computer Engineering II
EN827 895
3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3
Special Topics in Computer Engineering III
EN827 896
3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4
Special Topics in Computer Engineering IV

3. ดุษฎีนิพนธ์

EN839 996
72 หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 1.2)
Dissertation
EN839 997
48 หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 1.1)
Dissertation
EN839 998
48 หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 2.2)
Dissertation
EN839 999
36 หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 2.1)
Dissertation