หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (2564)

Master of Engineering Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา :
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต : วศ.ม.
Master of Engineering : M.Eng.

 

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 36 36
1) หมวดวิชาบังคับ
1.1 วิชาพื้นฐานวิศวกรรม
(ไม่นับหน่วยกิต)
3
1.2 วิชาพื้นฐานวิศวกรรม
(นับหน่วยกิต)
3 3
1.3 วิชาเฉพาะวิศวกรรม
(ไม่นับหน่วยกิต)
3
1.4 วิชาเฉพาะวิศวกรรม
(นับหน่วยกิต)
3 3
2) หมวดวิชาเลือก 12 24
3) วิทยานิพนธ์ 36 36
4) การศึกษาอิสระ 6

รายวิชา กลุ่มวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1. หมวดวิชาบังคับ

1.1 วิชาพื้นฐานวิศวกรรม (ไม่นับหน่วยกิต)

นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและสอบผ่าน รายวิชา
ต่อไปนี้แบบไม่นับหน่วยกิต (Audit) จำนวน 3 หน่วยกิต และต้องมีผลการศึกษาในระดับ S
(Satisfactory)

EN007 001
3(2-3-5)
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์
Engineering Research Methodology
1.2 วิชาพื้นฐานวิศวกรรม (นับหน่วยกิต)

นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและสอบ
ผ่าน รายวิชาต่อไปนี้แบบนับหน่วยกิต (Credit) จำนวน 3 หน่วยกิต ดังนี้

EN007 001
3(2-3-5)
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์
Engineering Research Methodology
1.3 วิชาเฉพาะวิศวกรรม (ไม่นับหน่วยกิต)

นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและสอบผ่าน รายวิชา
ต่อไปนี้แบบไม่นับหน่วยกิต (Audit) จำนวน 3 หน่วยกิต ดังนี้

EN827 891
1(1-0-2)
สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
Seminar in Computer Engineering I
EN827 892
1(1-0-2)
สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
Seminar in Computer Engineering II
1.4 วิชาเฉพาะวิศวกรรม (นับหน่วยกิต)

นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและสอบ
ผ่าน รายวิชาต่อไปนี้แบบนับหน่วยกิต (Credit) และต้องมีผลการศึกษาในระดับ C ขึ้นไป จ านวน 3
หน่วยกิต ตามรายวิชาดังต่อไปนี้

EN827 891
1(1-0-2)
สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
Seminar in Computer Engineering I
EN827 892
1(1-0-2)
สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
Seminar in Computer Engineering II

2. หมวดวิชาเลือก

สำหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและสอบผ่าน
รายวิชาต่อไปนี้แบบนับหน่วยกิต (Credit) จำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยต้องเลือกรายวิชาใน
กลุ่มวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และ/หรือจากรายวิชากลุ่มวิชาอื่น ๆ หรือ
รายวิชาที่จะเปิดเพิ่มเติมภายหลัง จำนวน 3 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ดังนี้

สำหรับนักศึกษา แผน ข ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและสอบผ่าน รายวิชาต่อไปนี้
แบบนับหน่วยกิต (Credit) จำนวนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต โดยต้องเลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต และ/หรือจากรายวิชากลุ่มวิชาอื่น ๆ หรือรายวิชาที่จะเปิด
เพิ่มเติมภายหลัง จำนวน 3 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดังนี้

EN827 100
3(3-0-6)
สถิติและจาลองแบบ
Statistics and Modeling
EN827 101
3(3-0-6)
ปัญญาเชิงคำนวณ
Computational Intelligence
EN827 102
3(3-0-6)
การรู้จำรูปแบบและการตรวจหาวัตถุ
Pattern Recognition and Object Detection
EN827 103
3(3-0-6)
การวิเคราะห์ขั้นสูง
Advanced Analytics
EN827 104
3(3-0-6)
การหาค่าเหมาะสมที่สุดเชิงคอนเวกซ์
Convex Optimization
EN827 201
3(3-0-6)
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
Advanced Computer Architecture
EN827 301
3(3-0-6)
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
Advanced Computer Networks
EN827 302
3(3-0-6)
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งขั้นสูง
Advanced Internet of Things
EN827 401
3(3-0-6)
การประมวลผลภาพดิจิทัลขั้นสูง
Advanced Digital Image Processing
EN827 402
3(3-0-6)
การมองเห็นของเครื่องจักรเชิงสามมิติ
Three-dimensional Machine Vision
EN827 501
3(3-0-6)
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการศึกษาปัจจุบัน
Current Computer’s Technology in Education
EN827 601
3(3-0-6)
อิเล็กทรอนิกส์เชิงกลระดับจุลภาค
Micromechatronics
EN827 602
3(3-0-6)
นาโนอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
Advanced Nanoelectronics
EN827 603
3(3-0-6)
อุปกรณ์และเซนเซอร์ทางชีวการแพทย์
Biomedical Devices and Sensors
EN827 893
3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
Special Topics in Computer Engineering I
EN827 894
3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
Special Topics in Computer Engineering II
EN827 895
3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3
Special Topics in Computer Engineering III
EN827 896
3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4
Special Topics in Computer Engineering IV

3. วิทยานิพนธ์

นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1

EN827 898
36 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
Thesis

นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2

EN827 899
18 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
Thesis

4. 4) การศึกษาอิสระ

นักศึกษาแผน ข

EN827 897
6 หน่วยกิต
การศึกษาอิสระ
การศึกษาอิสระ