หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (2560)

Master of Engineering Program in Computer Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา :
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์): วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
Master of Engineering (Computer Engineering): M.Eng. (Computer Engineering)

 

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 36
1) หมวดวิชาบังคับ
1.1 วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 8 5
1.2 วิชาบังคับ (นับหน่วยกิต) 6
2) หมวดวิชาเลือก 12
3) วิทยานิพนธ์ 36 18

รายวิชา

1. หมวดวิชาบังคับ

(1) หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)

– นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้แบบไม่นับหน่วยกิต จำนวน 8 หน่วยกิต และต้องมีผลการศึกษาในระดับ S (Satisfactory) ตามรายวิชาต่อไปนี้

EN007 000
3(3-0-6)
การนำงานวิจัยสู่ธุรกิจสำหรับการประกอบการด้านวิศวกรรม
Research to Business for Engineering Entrepreneurship
EN007 001
3(2-3-5)
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์
Engineering Research Methodology
EN827 891
1(1-0-2)
สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
Seminar in Computer Engineering I
EN827 892
1(1-0-2)
สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
Seminar in Computer Engineering II

– นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้แบบไม่นับหน่วยกิต จำนวน 5 หน่วยกิต และต้องมีผลการศึกษาในระดับ S (Satisfactory) ตามรายวิชาต่อไปนี้

EN007 000
3(3-0-6)
การนำงานวิจัยสู่ธุรกิจสำหรับการประกอบการด้านวิศวกรรม
Research to Business for Engineering Entrepreneurship
EN827 891
1(1-0-2)
สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
Seminar in Computer Engineering I
EN827 892
1(1-0-2)
สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
Seminar in Computer Engineering II

(2) หมวดวิชาบังคับ (นับหน่วยกิต)

– นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านทุกรายวิชาต่อไปนี้ จำนวน 6 หน่วยกิต ตามรายวิชาต่อไปนี้

EN007 001
3(2-3-5)
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์
Engineering Research Methodology
EN828 701
3(3-0-6)
สถิติและจำลองแบบ
Statistics and Modeling

2. หมวดวิชาเลือก

– นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาอื่นที่เปิดเพิ่มเติมภายหลังไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

EN828 712
3(3-0-6)
การรู้จำรูปแบบและการตรวจหาวัตถุ
Pattern Recognition and Object Detection
EN828 713
3(3-0-6)
การวิเคราะห์ขั้นสูง
Advanced Analytics
EN828 714
3(3-0-6)
การหาค่าเหมาะสมที่สุดเชิงคอนเวกซ์
Convex Optimization
EN828 721
3(3-0-6)
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
Advanced Computer Architecture
EN828 731
3(3-0-6)
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
Advanced Computer Networks
EN828 732
3(3-0-6)
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งขั้นสูง
Advanced Internet of Things
EN828 741
3(3-0-6)
การประมวลผลภาพดิจิทัลขั้นสูง
Advanced Digital Image Processing
EN828 742
3(3-0-6)
การมองเห็นของเครื่องจักรเชิงสามมิติ
Three-dimensional Machine Vision
EN828 761
3(3-0-6)
อิเล็กทรอนิกส์เชิงกลระดับจุลภาค
Micromechatronics
EN828 762
3(3-0-6)
นาโนอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
Advanced Nanoelectronics
EN828 763
3(3-0-6)
อุปกรณ์และเซนเซอร์ทางชีวการแพทย์
Biomedical Devices and Sensors
EN828 771
3(3-0-6)
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาในปัจจุบัน
Current Computer’s Technology in Education
EN828 893
3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
Special Topics in Computer Engineering I
EN828 894
3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
Special Topics in Computer Engineering II
EN828 895
3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3
Special Topics in Computer Engineering III
EN828 896
3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4
Special Topics in Computer Engineering IV

3. วิทยานิพนธ์

EN828 898
36 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
Thesis
EN828 899
18 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
Thesis