แผนการศึกษา วศ.บ. สื่อดิจิทัล (2560)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
049 001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6)
English for Communication in Multicultural Societies
049 004 การอ่านและการเขียนเชิงวิพากษ์ 3(3-0-6)
Critical Reading and Writing
049 022 มิติความสมบูรณ์แห่งชีวิต 3(3-0-6)
Wellness Dimension
EN001 201 การฝึกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-2)
Engineering Workshop Practice
EN841 001 สื่อดิจิทัลขั้นแนะนำ 3(3-0-6)
Introduction to Digital Media
SC401 206 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1 3(3-0-6)
Calculus for Engineering I
SC501 003 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2)
General of Physics Laboratory I
SC501 005 ฟิสิกส์มูลฐาน 1 3(3-0-6)
Fundamentals of Physics I
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 20
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 20
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
049 003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)
Academic English
049 032 โลกาภิวัฒน์ศึกษา 3(3-0-6)
Globalization Studies
EN001 202 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6)
Engineering Drawing
EN811 300 หลักมูลของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-6)
Fundamentals of Computer Programming
EN841 002 พื้นฐานศิลปะและการออกแบบ 3(3-0-6)
Art and Design Foundation
SC401 207 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2 3(3-0-6)
Calculus for Engineering II
SC501 004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-2)
General of Physics Laboratory II
SC501 006 ฟิสิกส์มูลฐาน 2 3(3-0-6)
Fundamentals of Physics II
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 22
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 42
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
049 041 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6)
Information Literacy
EN842 003 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)
Digital Electronics
EN842 004 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ 3(3-0-6)
Object Oriented Programming
EN842 005 ปฏิบัติการโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ 1(0-3-2)
Object Oriented Programming Laboratory
EN842 006 โครงสร้างข้อมูลขั้นแนะนำ 3(3-0-6)
Introduction to Data Structures
EN842 100 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(3-0-6)
Computer Graphics
SC402 202 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3 3(3-0-6)
Calculus for Engineering III
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 19
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 61
พหุวัฒนธรรม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
049 031 3(3-0-6)
Multiculturalism
049 042 การแก้ปัญหาด้วยการประยุกต์วิธีวิจัย 3(3-0-6)
Research Applications for Problem Solving
EN842 101 โมเดลและแอนิเมชันสามมิติ 3(3-0-6)
3D Modeling and Animation
EN842 007 วิยุตคณิตขั้นแนะนำ 3(3-0-6)
Introduction to Discrete Mathematics
EN842 300 การโปรแกรมเว็บเชิงโต้ตอบ 3(3-0-6)
Interactive Web Programming
SC402 302 สมการเชิงอนุพันธ์สำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3(3-0-6)
Differential Equations for Engineering
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 18
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 79
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
EN843 105 กระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
Computer-Generated Imagery
EN843 106 การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ 1(0-3-2)
Professional Skills Development
EN843 200 การโปรแกรมเกม 3(3-0-6)
Game Programming
EN843 301 การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และประสบการณ์ผู้ใช้ 3(3-0-6)
User Interface and User Experience Design
EN843 201 การออกแบบเกม 3(3-0-6)
Game Design
EN843 008 การประมวลผลสื่อดิจิทัล 3(3-0-6)
Digital Media Processing
EN84x xxx วิชาเลือก 3
Elective Course
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 19
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 98
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
049 00X ภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง 3(3-0-6)
Second Foreign Language
EN843 302 องค์ความรู้การจัดการโครงการ 3(3-0-6)
Project Management Body of Knowledge
EN843 303ระบบฐานข้อมูล 3(3-0-6)
Database Systems
EN843 304 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 3(3-0-6)
Computer Networking and Internet Technology
EN84x xxx วิชาเลือก 9
Elective Course
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 119
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ หน่วยกิต
EN843 796 การฝึกงาน 1(0-3-1)
Practical Training
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 1
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 119
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (สำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาฝึกงาน) หน่วยกิต
EN844 308 การออกแบบปฏิสัมพันธ์ 3(3-0-6)
Interaction design
EN844 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมสื่อดิจิทัล 1(0-3-2)
Digital Media Engineering Pre-Project
EN84x xxx วิชาเลือก 9
Elective Course
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 13
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 132
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (สำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาสหกิจศึกษาฯ) หน่วยกิต
EN844 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมสื่อดิจิทัล 6
Cooperative Education in Digital Media Engineering
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 125
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 (สำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาฝึกงาน) หน่วยกิต
049 021 สุนทรียะในชีวิต 3(3-0-6)
Aesthetics for Life
EN844 999 โครงการวิศวกรรมสื่อดิจิทัล 2(0-6-3)
Digital Media Engineering Project
xxx xxx วิชาเลือกเสรี 6
Free Electives
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 11
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 143
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 (สำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาสหกิจศึกษาฯ)
049 021 สุนทรียะในชีวิต 3(3-0-6)
Aesthetics for Life
EN844 308 การออกแบบปฏิสัมพันธ์ 3(3-0-6)
Interaction Design
EN84x xxx วิชาเลือก 6
Electives Course
xxx xxx วิชาเลือกเสรี 6
Free Electives
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 18
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 143