แผนการศึกษา วศ.บ. คอมพิวเตอร์ (2560)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
000 101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)
English I
000 175 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3(3-0-6)
Creative Thinking and Problem Solving
EN001 100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 3(3-0-6)
Learning Skill Development
EN001 201 การฝึกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-2)
Engineering Workshop Practice
EN811 300 หลักมูลของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-6)
Fundamentals of Computer Programming
SC401 206 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1 3(3-0-6)
Calculus for Engineering I
SC501 003 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2)
Fundamentals of Physics Laboratory I
SC501 005 ฟิสิกส์มูลฐาน 1 3(3-0-6)
Fundamentals of Physics
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 20
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 20
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
000 102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)
English II
000 145 ภาวะผู้นำและการจัดการ 3(3-0-6)
Leadership and Management
EN811 100 การวิเคราะห์วงจรเชิงเส้น 3(3-0-6)
Linear Circuit Analysis
EN811 301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3(3-0-6)
Advanced Computer Programming
EN811 302 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 1(0-3-2)
Advanced Computer Programming Laboratory
SC401 207 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2 3(3-0-6)
Calculus for Engineering II
SC501 004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-2)
General of Physics Laboratory II
SC501 006 ฟิสิกส์มูลฐาน 2 3(3-0-6)
Fundamentals of Physics II
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 20
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 40
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
000 103 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6)
English III
EN002 101 การบ่มเพาะจิตวิญญาณผู้ประกอบการ 3(3-0-6)
Entrepreneurial Spirit Incubation
EN242 200 แอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส์ 1 3(3-0-6)
Analogue Electronics I
EN812 000 วิยุตคณิตและพีชคณิตเชิงเส้น 3(3-0-6)
Discrete Mathematics and Linear algebra
EN812 101 ปฏิบัติการแอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-2)
Analogue Electronics Laboratory
EN812 303 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3(3-0-6)
Data Structures and Algorithms
EN812 900 การฝึกปฏิบัติงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1(0-3-2)
Computer Engineering Workshop practice
SC402 202 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3 3(3-0-6)
Calculus for Engineering III
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 20
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 60
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
000 104 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6)
English IV
000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6)
Multiculturalism
EN001 202 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6)
Engineering Drawing
EN812 102 วงจร สัญญาณ และ ระบบ 3(3-0-6)
Circuits Signals and Systems
EN812 200 การออกแบบเชิงตรรกะดิจิทัล 3(3-0-6)
Digtal Logic Design
EN812 201 ปฏิบัติการการออกแบบเชิงตรรกะดิจิทัล 1(0-3-2)
Digital Logic Design Laboratory
SC402 302 สมการเชิงอนุพันธ์สำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3(3-0-6)
Differential Equations for Engineering
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 19
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 79
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
EN813 001 กระบวนการสโทแคสติกและแบบจำลอง 3(3-0-6)
Stochastic Processes and Modeling
EN813 202 ไมโครโปรเซสเซอร์และการต่อประสาน 3(3-0-6)
Microprocessors and Interfacing
EN813 203 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และการต่อประสาน 1(0-3-2)
Microprocessors and Interfacing Laboratory
EN813 204 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
Computer Architecture
EN813 304 ระบบฐานข้อมูล 3(3-0-6)
Database Systems
EN813 400 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
Computer Networks
EN813 401 ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1(0-3-2)
Computer Networks Laboratory
ENxxx xxx วิชาเลือก 3
Elective Course
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 20
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 99
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
EN003 102 การเตรียมความพร้อมในการทำงานและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 3(3-0-6)
Work Preparation and Continuing Self-Development
EN813 002 ทฤษฎีการคำนวณ 3(3-0-6)
Theory of Computation
EN813 305 ระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6)
Operating Systems
EN813 306 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
Software Enginnering
EN813 402 หลักการสื่อสารแบบดิจิทัลและแบบจำลอง 3(3-0-6)
Principles of Digital Communication and Modeling
EN813 403 ปฏิบัติการหลักการสื่อสารแบบดิจิทัลและแบบจำลอง 1(0-3-2)
Principles of Digital Communications and Modeling Laboratory
EN813 761 การสัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1(0-3-2)
Seminar in Computer Engineering
ENxxx xxx วิชาเลือก 3
Elective Course
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 20
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 119
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ หน่วยกิต
EN813 796 การฝึกงาน 1(0-3-1)
Practical Training (ไม่นับหน่วยกิต)
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 1
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 119
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนวิชาสหกิจศึกษาฯ) หน่วยกิต
EN814 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1(0-3-2)
Computer Engineering Pre-Project
ENxxx xxx วิชาเลือก 9
Elective Courses
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 10
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 129
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (สำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาสหกิจศึกษาฯ) หน่วยกิต
EN814 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 6
Cooperative Education in Computer Engineering
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 125
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 (สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนวิชาสหกิจศึกษาฯ) หน่วยกิต
EN814 999 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2(0-6-3)
Computer Engineering Project
ENxxx xxx วิชาเลือก 3
Elective Courses
xxx xxx วิชาเลือกเสรี 6
Free Electives
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 11
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 140
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 (สำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาสหกิจศึกษาฯ) หน่วยกิต
ENxxx xxx วิชาเลือก 9
Elective Courses
xxx xxx วิชาเลือกเสรี 6
Free Electives
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 15
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 140