การลงทะเบียนมาก/น้อยกว่ากำหนด

ภาคการศึกษาปกติ ลงทะเบียนได้ 9 – 22 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาพิเศษ ลงทะเบียนได้ 3 – 9 หน่วยกิต

กรณึลงทะเบียนมากกว่า หรือ น้อยกว่า กำหนด ต้องได้รับการอนุมัติ จาก คณบดี
การลงทะเบียนมากกว่า ภายการศึกษาปกติ ได้ ไม่เกิน 25 หน่วยกิต
การลงทะเบียนมากกว่า ภายการศึกษาปกติ ได้ ไม่เกิน 12 หน่วยกิต

การลงทะเบียน มาก/น้อยกว่ากำหนด นักศึกษาต้องบันทึก ราายวิชาทั้งหมดที่ขอลงทะเบียน ในระบบ reg.kku.ac.th เพื่อแสดงว่าสามารถ ลงทะเบียนได้ แต่ไม่สามารถกดยืนยันการลงทะเบียน ในนักศึกษายื่นคำร้องของลงทะเบียนมากกว่ากำหนด ผ่าน รับบ req.kku.ac.th ระบุ รายวิชาที่ขอลงทะเบียนทั้งหมด แนบแผนการศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาขออนุมัติ

กรณีกดยืนยันผลการลงทะเบียนแล้ว ให้นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา แล้วลงทะเบียนเพิ่ม ผ่านระบบ reg.kku.ac.th ในช่วงปฏิทินการลงเพิ่ม บันทึกรายวิชาที่ขอลงทะเบียนเพิ่ม เพื่อแสดงว่าสามารถ ลงทะเบียนได้ แล้วยื่นคำร้องของลงทะเบียนมากกว่ากำหนด ผ่าน รับบ req.kku.ac.th ระบุ รายวิชาที่ขอลงทะเบียนทั้งหมด แนบแผนการศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาขออนุมัติ