รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 โดยสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://gs.kku.ac.th/


admission