สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Engineering Institute)

A.I. Engineering SANDBOX

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ใน 6 สถาบันชั้นนำร่วมกันพัฒนานวัตกรรมหลักสูตร A.I. Engineering SANDBOX เพื่อเปิดโอกาสให้คนที่สนใจ Reskill/Upskill ในด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ภายใต้สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (https://aiei.tech)

ผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก สามารถเทียบรายวิชาในหลักสูตร (Competency Based Mapping) เพื่อเก็บสะสม Competency Credits และสามารถลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยชั้นนำ 6 แห่งของประเทศไทย ดังนี้ มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

A.I. Engineering SANDBOX

Computer Engineering,  Khon Kaen University, 1 of 6 leading institutes, jointly developed an innovative A.I. Engineering SANDBOX curriculum to provide opportunities for those who are interested in Reskill/Upskill in artificial intelligence technology under the Institute of Artificial Intelligence Engineering (https://aiei.tech)

Student who study in Computer engineering courses Undergraduate, Master’s and Ph.D. can transfer courses (Competency Based Mapping) to collect Competency Credits and can enroll across institutions from 6 leading universities in Thailand: CMKL University, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Mahidol University Chiang Mai University and Prince of Songkhla University